مردم ازاری

امشب کلی مردم ازاری کردم

بعد 2 سال فیلتر ماشین لباسشویی رو تمیز کردم و از اونجا که نمی خواستم تا فردا صبر کنم و شب هم دیر  خونه اومدم نتیجه اینه که از شدت خواب دارم می میرم و ساعت از نیمه شب کذشته و از عذاب وجدان هم

البته ناکفته نماند که همسایه بغلی نیست طبقه بالا هم خالیه

طبقه بایینم نباید خیلی بشنوه

همسایه ازاری که کناه کبیره نیست احیانا؟؟؟

شب همکی خوش

/ 0 نظر / 4 بازدید